Pavučina.net > Domů > Free klub

Free klub

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Pavučina o.p.s provozuje od 1.1.2014 nízkoprahové zařízení pro děti a mládež FREE KLUB registrováno jako sociální služba podle zákona č. 108/2006 Sb. Tato služba navazuje na FREE KLUB, který od 1.9.2008 do 31.12.2013 provozovala organizace PAVUČINA občanské sdružení DEN pobočka Ostrava.

 

V současné době připravujeme nové webové stránky.

 

Poslání:

Posláním Free klubu je poskytovat dětem a mládeži v lokalitě Ostrava-Kunčičky bezpečný prostor, odbornou pomoc a podporu pro rozvoj osobnosti, a tím přispívat ke schopnosti klienta samostatně řešit své problémy.

 

Cíle služby:

 • poskytovat zázemí a motivaci ke smysluplnému trávení volného času
 • podporovat a motivovat ke vzdělávání a k uplatnění na trhu práce
 • poskytovat možnosti setkat se s prostředím, lidmi a institucemi mimo vyloučenou lokalitu Ostrava-Kunčičky
 • předcházet vzniku rizikového chování vyplývajícího z nepříznivé sociální situace, případně minimalizovat jeho dopady prostřednictvím preventivních činností

 

Cílová skupina:

Free kluby jsou určeny dětem a mládeži ve věku 6-18 let, které:

žijí a pohybují se především v lokalitě Ostrava-Kunčičky

 • nacházejí se v nepříznivé sociální situaci
 • vyrůstají v málo podnětném sociálním prostředí
 • tráví většinu svého volného času na ulici, v neorganizovaných partách, a jsou ohrožené rizikovým chováním

Free kluby nejsou určeny dětem a mládeži:

 • které jsou mladší než 6 let nebo starší než 18 let
 • pro které by z důvodu zdravotního postižení pobyt v zařízení nebyl bezpečný
 • klub nemá bezbariérový přístup

 

Co nabízíme:

 • Pobyt v klubu a využití zařízení (fotbálek, ping pong, šipky, počítač, stolní hry…),
 • při vhodném počasí možnost pobytu na zahradě za dohledu pracovníků
 • Příležitost rozvíjet své schopnosti a dovednosti (rukodělné a hudební aktivity, základy hry ping pongu, vaření…)
 • Pomoc s přípravou do školy
 • Rozhovory s pracovníky na různá témata
 • Podpora a poradenství při zvládání složitých osobních situací
 • Pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 • Možnost zúčastnit se společných akcí

 

Naše zásady:

· Respekt k hodnotám organizace (víra v Boha, láska k bližnímu, osobní svoboda člověka, odpovědný přístup k životu

· Profesionalita – dodržování Etického kodexu

· Individuální přístup – každý člověk je jedinečný

· Mlčenlivost – svěřené informace se nešíří

· Respektování práv, potřeb, zájmů názorů a rozhodnutí klienta

· Nízkoprahovost:

o Časová a prostorová dostupnost – přímo v lokalitě, v odpoledních hodinách

o Bezplatnost – služby jsou zdarma

o Právo zůstat v anonymitě – stačí jméno nebo přezdívka a věk

o Dobrovolnost – není povinnost chodit pravidelně a zapojit se do připravených aktivit

o Rovný přístup – každý má právo být s námi

 

Otevřeno:

Věk 6–11 let (Free klub Kamarád)

Pondělí, úterý, středa od 13:30 do 16:00

Věk 12-18 let (Free klub Friend)

Pondělí, úterý, středa od 15:30 do 18:00

Doba mezi 15:30 a 16:00 je společná pro obě věkové skupiny

Každé 1. úterý v měsíci je klub otevřen do 17:00. Od 17:00 do 18:00 možnost individuální konzultace

Kapacita klubu: 24 klientů

 

Kontakt:

Bořivojova 620/29

71800 Ostrava-Kunčičky

(budova Křesťanského sboru Ostrava-Kunčičky – boční vchod)

www.pavucina.net

freeklub@pavucina.net

Telefon: 731876683

 

 

Podrobnější informace zde:

Činnosti v rámci poskytované služby

Ve Free klubech jsou poskytovány tyto základní činnosti:

a) Sociální poradenství

b) Výchovné, vzdělávací a aktivizační služby

c) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

d) Sociálně terapeutické činnosti

e) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Kromě základních činností mohou být ve Free klubech nabízeny také fakultativní činnosti, např. výlety, sociálně rehabilitační pobyty. Na těchto činnostech se uživatelé podílejí symbolickou finanční částkou. Nabídka fakultativních činností je aktuálně měněna a pro uživatele je vyvěšena na viditelném místě v klubu.

 

 

Základní činnosti jsou realizovány formou následujících aktivit:

a) neorganizovaný, volný program

Je nabízen po celou otevírací dobu. Návštěvníci mohou využívat vybavení klubovny nebo se zapojit do činností připravených pracovníkem klubu – hry, výtvarná činnost apod. Po domluvě s pracovníky mohou uživatelé v prostoru klubovny realizovat vlastní aktivity. Poskytnutím této možnosti tak pracovníci podporují smysluplné trávení volného času vycházející z vlastní iniciativy uživatelů – např. vaření.

b) zájmové dílny

Probíhají souběžně s volným programem. Dílny jsou vedeny sociálním pracovníkem, pracovníkem v sociálních službách nebo dobrovolníkem, který pracuje pod dozorem službu konajícího sociálního pracovníka. Od uživatelů není vyžadována pravidelná docházka - např.: malování barvami na sklo, práce s korálky.

c) preventivní programy

Konají se v rámci klubových odpolední dle zájmů uživatelů. Jedná se o besedy např. s exuserem, bývalým gamblerem, ale také s lidmi, kteří mají zajímavé povolání či mohou jinak zaujmout cílovou skupinu a motivovat ji ke zdravému životnímu stylu. Obsahem klubových odpolední mohou být také např. sociálně-psychologické hry zaměřené na rozvoj osobnosti.

d) poradenství a doprovod

Pracovníci v klubu v případě potřeby a zájmu uživatele poskytnou na místě základní sociální poradenství, situační intervenci, případně krizovou intervenci (kontakt na odbornou pomoc). V rámci pomoci poskytneme poradenství při obstarávání běžných záležitostí, pomoc uživatelům při vyřizování dokladů, návštěvách úřadů, zprostředkují kontakt uživatele s kurátorem, psychologem či odborným pracovištěm. V případě zájmu uživatele mohou také vstoupit do kontaktu s rodinou nebo jinými blízkými osobami uživatele a jednat s nimi ve prospěch uživatele (např. zprostředkování komunikace).

e) pomoc s přípravou do školy

V případě zájmu uživatele můžeme nabídnout pomoc s přípravou do školy (příprava na písemnou práci, příprava referátu, opakování a procvičování probraného učiva).

f) sociálně-rehabilitační pobyty

Na těchto akcích je ve velké míře uplatňována výchova prožitkem. Jejich součástí je nácvik sociálních schopností a dovedností. Konají se dle zájmu uživatelů, plánovány jsou alespoň 2x za rok. Sociálně-rehabilitační pobyty jsou organizovány ve spolupráci s volnočasovými programy Pavučiny.

g) akce připravované uživateli služeb s pomocí pracovníků zařízení

Tyto akce vymýšlejí a připravují samotní uživatelé. Pracovníci zařízení je „doprovázejí“, metodicky pomáhají při organizaci, korigují případné nevhodnosti. Například: divadelní představení, soutěže v ping-pongu apod.

 

18. 05. 2020 otvíráme Free klub

 

18. 05. 2020 otvíráme Free klub za těchto podmínek:

 

cedule_freeklub_znovuotevreno.jpg

 

 

 

Free klub v době Koronaviru.

Informace v době uzavřeného klubu.

cedule_freeklub.jpg

Free klub - Kamarád (6 – 11 let)

Free klub - Kamarád (6 – 11 let)

Věková skupina

6 - 11 let

 

Otvírací doba

Pondělí: 13:30 - 16:00 hod.
Úterý: 13:30 - 16:00 hod.
Středa: 13:30 - 16:00 hod.

Free klub - Friend (12 – 18 let)

Free klub - Friend (12 – 18 let)

 

Věková skupina:

12 - 18 let

 

Otevírací doba:

Pondělí: 15:30 – 18:00
Úterý: 15:30 – 18:00
Středa: 15:30 – 18:00

 

Každé druhé úterý v měsíci od 17:00-18:00 omezená otevírací doba jen pro individuální domluvené jednání s klienty.

 

Free klub

Free klub

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Pavučina o.p.s provozuje od 1.1.2014 nízkoprahové zařízení pro děti a mládež FREE KLUB registrováno jako sociální služba podle zákona č. 108/2006 Sb. Tato služba navazuje na FREE KLUB, který od 1.9.2008 do 31.12.2013 provozovala organizace PAVUČINA občanské sdružení DEN pobočka Ostrava.

 

V současné době připravujeme nové webové stránky.