Pavučina.net > Domů > Free klub

Free klub

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Pavučina o.p.s provozuje od 1.1.2014 nízkoprahové zařízení pro děti a mládež FREE KLUB registrováno jako sociální služba podle zákona č. 108/2006 Sb. Tato služba navazuje na FREE KLUB, který od 1.9.2008 do 31.12.2013 provozovala organizace PAVUČINA občanské sdružení DEN pobočka Ostrava.


 

 

Poslání

Posláním Free klubu je poskytovat dětem a mládeži v lokalitě Ostrava-Kunčičky bezpečný prostor, odbornou pomoc a podporu pro rozvoj osobnosti, a tím přispívat ke schopnosti klienta samostatně řešit své problémy.

 

Cíle služby

  • poskytovat zázemí a motivaci ke smysluplnému trávení volného času a realizaci vlastních aktivit
  • podporovat a motivovat ke vzdělávání
  • podporovat a motivovat k uplatnění na trhu práce
  • poskytovat možnosti setkat se s prostředím, lidmi a institucemi mimo vyloučenou lokalitu Ostrava-Kunčičky
  • předcházet vzniku rizikového chování vyplývající z nepříznivé sociální situace, případně minimalizovat jeho dopady prostřednictvím preventivních činností

 

Cílová skupina

Free kluby jsou určeny dětem a mládeži:

  • ve věku 6-18 let, které žijí a pohybují se především v lokalitě Ostrava-Kunčičky
  • které tráví většinu svého volného času na ulici, v neorganizovaných partách
  • které vyrůstají ve slabém, málo podnětném sociálním prostředí, jsou ohrožené sociálně - patologickými jevy (kriminalita, zneužívání návykových látek, násilí, diskriminace, záškoláctví, nezaměstnanost apod.) nebo se nacházejí v nepříznivé sociální situaci (narušené rodinné, partnerské, vrstevnické vztahy, nízká sociální a životní úroveň, problémy ve škole, v zaměstnání apod.)
  • z nichž se většina nemůže nebo nechce zapojit do standardních volnočasových aktivit a dává přednost pasivnímu trávení volného času

 

 

 

Základní principy poskytované služby

- Princip nízkoprahovosti

- Princip mlčenlivosti - pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí (informace se nešíří)

- Princip kompetentnosti uživatele - děti jsou vedeny a povzbuzovány k samostatnému řešení svých problémů

- Princip rovnosti - nárok na službu mají všichni bez ohledu na původ, náboženské vyznání, politickou orientaci, sociální postavení, rasu, sexuální orientaci či pohlaví

- Princip dostupnosti - otevírací doba je stabilní, děti jsou včas informovány o případných změnách v otevírací době

- Princip aktuálnosti a flexibility - pracovníci řeší vždy podstatné problémy dětí, reagují na změny, vývoj

- Princip individuálního přístupu - pracovníci reagují a zohledňují individuální potřeby každého jednotlivce

 

Principy nízkoprahovosti

- Základní činnosti jsou poskytovány bezplatně.

- Služba může být poskytována anonymně.

- Pravidelná návštěva zařízení není podmínkou k poskytování služby.

- Uživatelé mohou do zařízení přijít a zase z něj odejít kdykoliv v průběhu otevírací doby.

- Mají možnost volby aktivity, mohou také jen využívat bezpečného prostoru (prostý pobyt v klubu), aniž by některé z nabízených aktivit využili.

- O uživatelích je vedena jen nejnutnější dokumentace – evidence ústních dohod s osobními cíli uživatelů, revizemi cílů apod., dále jsou zaznamenávány statistické údaje, jako je docházka, počty výkonů apod.

 

 

Činnosti v rámci poskytované služby

Ve Free klubech jsou poskytovány tyto základní činnosti:

a) Sociální poradenství

b) Výchovné, vzdělávací a aktivizační služby

c) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

d) Sociálně terapeutické činnosti

e) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Kromě základních činností mohou být ve Free klubech nabízeny také fakultativní činnosti, např. výlety, sociálně rehabilitační pobyty, návštěvy bazénu. Na těchto činnostech se uživatelé podílejí symbolickou finanční částkou. Nabídka fakultativních činností je aktuálně měněna a pro uživatele je vyvěšena na viditelném místě v klubu.

 

 

Základní činnosti jsou realizovány formou následujících aktivit:

 

a) neorganizovaný, volný program

Je nabízen po celou otevírací dobu. Návštěvníci mohou využívat vybavení klubovny nebo se zapojit do činností připravených pracovníkem klubu – hry, výtvarná činnost apod. Po domluvě s pracovníky mohou uživatelé v prostoru klubovny realizovat vlastní aktivity. Poskytnutím této možnosti tak pracovníci podporují smysluplné trávení volného času vycházející z vlastní iniciativy uživatelů – např. vaření.

b) zájmové dílny

Probíhají souběžně s volným programem. Dílny jsou vedeny sociálním pracovníkem, pracovníkem v sociálních službách nebo dobrovolníkem, který pracuje pod dozorem službu konajícího sociálního pracovníka. Od uživatelů není vyžadována pravidelná docházka - např.: malování barvami na sklo, práce s korálky.

c) preventivní programy

Konají se v rámci klubových odpolední, které probíhají dle zájmů uživatelů. Jedná se o besedy např. s exuserem, bývalým gamblerem, ale také s lidmi, kteří mají zajímavé povolání či mohou jinak zaujmout cílovou skupinu a motivovat ji ke zdravému životnímu stylu. Obsahem klubových odpolední mohou být také např. sociálně-psychologické hry zaměřené na rozvoj osobnosti.

d) poradenství a doprovod

Pracovníci v klubu v případě potřeby a zájmu uživatele poskytnou na místě základní sociální poradenství, situační intervenci, případně krizovou intervenci (kontakt na odbornou pomoc). V rámci pomoci poskytneme poradenství při obstarávání běžných záležitostí, pomoc uživatelům při vyřizování dokladů, návštěvách úřadů, zprostředkují kontakt uživatele s kurátorem, psychologem či odborným pracovištěm. V případě zájmu uživatele mohou také vstoupit do kontaktu s rodinou nebo jinými blízkými osobami uživatele a jednat s nimi ve prospěch uživatele (např. zprostředkování komunikace).

e) pomoc s přípravou do školy

V případě zájmu uživatele může být zajištěno krátkodobé nebo dlouhodobé doučování (příprava na písemnou práci nebo např. doučování v průběhu pololetí).

f) sociálně-rehabilitační pobyty

Na těchto akcích je ve velké míře uplatňována výchova prožitkem. Jejich součástí je nácvik sociálních schopností a dovedností. Konají se dle zájmu uživatelů, plánovány jsou alespoň 2x za rok. Sociálně-rehabilitační pobyty jsou organizovány ve spolupráci s volnočasovými programy Pavučiny.

g) akce připravované uživateli služeb s pomocí pracovníků zařízení

Tyto akce vymýšlejí a připravují samotní uživatelé. Pracovníci zařízení je „doprovázejí“, metodicky pomáhají při organizaci, korigují případné nevhodnosti. Například: divadelní představení, soutěže v ping-pongu apod.

 

Free klub - Kamarád (6 – 10 let)

Free klub - Kamarád (6 – 10 let)

Věková skupina

6 - 10 let

 

Otvírací doba

Pondělí: 13:30 - 16:00 hod.
Úterý: 13:30 - 16:00 hod.
Středa: 13:30 - 16:00 hod.

Free klub - Friend (11 – 18 let)

Free klub - Friend (11 – 18 let)

 

Věková skupina:

11 - 18 let

 

Otevírací doba:

Pondělí: 15:30 – 18:00
Úterý: 15:30 – 18:00
Středa: 15:30 – 18:00

 

Každé druhé úterý v měsíci od 17:00-18:00 omezená otevírací doba jen pro individuální domluvené jednání s klienty.

 

Free klub

Free klub

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Pavučina o.p.s provozuje od 1.1.2014 nízkoprahové zařízení pro děti a mládež FREE KLUB registrováno jako sociální služba podle zákona č. 108/2006 Sb. Tato služba navazuje na FREE KLUB, který od 1.9.2008 do 31.12.2013 provozovala organizace PAVUČINA občanské sdružení DEN pobočka Ostrava.